serwisu internetowego ZaproszenCzas.pl
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady działania serwisu internetowego "Zaproszeń Czas", działającego pod adresem www.zaproszenczas.pl, w tym zakres i zasady świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez ten serwis oraz prawa i obowiązki podmiotów, korzystających z przedmiotowego serwisu.
2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.zaproszenczas.pl prowadzony jest przez Łukasza Szkopa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą UXELLENCE Łukasz Szkop z siedzibą w Warszawie (kod: 00-312), przy ul. Dobrej 54/41, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 751-16-71- 443, REGON: 161485099.spolitej Polskiej, NIP: 751-16-71-443, REGON: 161485099.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).
§2. Definicje
Poniższe pojęcia, użyte w niniejszym regulaminie, posiadają następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zasady działania serwisu internetowego "Zaproszeń Czas", działającego pod adresem www.zaproszenczas.pl,
2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.zaproszenczas.pl,
3. Usługodawca – właściciel Serwisu oraz jednocześnie podmiot zarządzający/administrujący Serwisem tj. Łukasz Szkop prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UXELLENCE Łukasz Szkop z siedzibą w Warszawie (kod: 00-312), przy ul. Dobrej 54/41, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 751-16-71-443, REGON: 161485099,
4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu, uzyskała dostęp do wszelkich usług oferowanych przez Serwis,
5. Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Konto Użytkownika - część Serwisu dostępna po Rejestracji i zalogowaniu przez Użytkownika, umożliwiająca m.in. zarządzanie zgromadzonymi w nim przez Użytkownika informacjami/danymi/usługami oraz korzystanie z różnych funkcjonalności Serwisu, skorzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,
7. Rejestracja – założenie przez dany podmiot Konta Użytkownika, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, akceptację niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie chęci założenia Konta Użytkownika w drodze kliknięcia linka aktywacyjnego zawartego w otrzymanej wiadomości e-mail,
8. Wzór Zaproszenia – wzór zaproszenia na uroczystość, dostępny w Serwisie, przeznaczony do edycji przez Użytkownika,
9. Zaproszenie – zaproszenie na uroczystość utworzone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dodanie treści/zdjęć do wybranego Wzoru Zaproszenia. Zaproszenia mogą mieć formę elektroniczną, która jest wysyłana do wskazanych przez Użytkownika osób za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w następujących formach: na adres e-mail i konto facebook lub formę papierową (produkt) i są wówczas dostarczane Użytkownikowi poprzez wybraną przez Użytkownika formę przesyłki, 10. Cennik – cennik wybranych usług świadczonych/produktów sprzedawanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, dostępny na stronie internetowej www.zaproszenczas.pl/cennik,
11. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą poprzez Rejestrację, na mocy której Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie bezpłatnie z wybranych funkcjonalności Serwisu jak również umożliwia Użytkownikowi korzystanie z płatnych funkcji Serwisu, po zawarciu Umowy Sprzedaży,
12. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą, na mocy której to umowy Użytkownik kupuje od Usługodawcy za ściśle określoną i wyraźnie wskazaną cenę, Zaproszenia w formie papierowej lub kupuje od Usługodawcy usługę polegającą na możliwości korzystania z innych wybranych przez Użytkownika płatnych funkcjonalności Serwisu, w tym przede wszystkim na wykorzystywaniu Zaproszeń w formie elektronicznej.

Określone znaczenie będą też miały słowa wskazane poniżej w tekście, ujęte w cudzysłów.
§3. Przedmiot działalności Serwisu
1. Serwis jest platformą on-line o charakterze otwartym, prowadzoną przez Usługodawcę, za pośrednictwem której Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z określonych usług świadczonych przez Serwis, w tym przede wszystkim umożliwia Użytkownikowi utworzenie Zaproszeń za pomocą dostępnych w Serwisie Wzorów Zaproszeń, w formie elektronicznej i ich wykorzystanie po zapłacie ściśle określonej ceny w określony w niniejszym Regulaminie sposób i/lub zakup Zaproszeń w wersji papierowej.
2. Świadczenie usług przez Usługodawcę za pośrevdnictwem Serwisu jest w części nieodpłatne, a w części odpłatne. Wysokość opłat (cen) i ich przedmiot zostały określone w Cenniku. Sposób i warunki płatności zostały określone w dalszej części Regulaminu.
3. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca umożliwia podmiotom na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:
a) bezpłatnie tj. bez żadnych kosztów: Rejestrację (założenie Konta Użytkownika), zapoznanie się, a następnie edycję, wybranych przez podmiot korzystający, Wzorów Zaproszeń dostępnych w Serwisie, jednak bez możliwości wykorzystywania Wzorów Zaproszeń jak również Wzorów Zaproszeń po edycji w jakikolwiek sposób tzn. m.in. ich drukowania, zapisywania na jakimkolwiek nośniku danych czy udostępniania osobom trzecim oraz korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu, z których korzystanie nie wymaga uiszczenia opłaty określonej w Cenniku oraz korzystanie z innych bezpłatnych funkcji o ile będą takie akurat dostępne w Serwisie (dalej jako: "Część Bezpłatna Serwisu"),
b) po Rejestracji, w tym akceptacji niniejszego Regulaminu i uiszczeniu ściśle określonej opłaty, określonej w Cenniku:
- wykorzystywanie przez Użytkowników Wzorów Zaproszeń oraz Zaproszeń po edycji przez Użytkownika, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w tym przede wszystkim wysłanie Zaproszeń zdefiniowanym przez Użytkownika osobom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
- korzystanie z innych płatnych aktualnie dostępnych funkcjonalności Serwisu, i/lub
- otrzymanie wersji papierowej utworzonych Zaproszeń po wniesieniu opłaty, określonej w Cenniku (dalej jako: "Część Płatna Serwisu").
4. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Użytkownika żadnych płatnych usług czy też dostarczenia produktu, przed otrzymaniem od Użytkownika płatności w wysokości zgodnej z Cennikiem. Zakup przez Użytkownika danej usługi czy produktu oferowanego za pośrednictwem Serwisu nigdy nie jest domniemany i zawsze wymaga wyraźnego potwierdzenia przez Użytkownika na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
5. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi produktów/usług bez wad.
§4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
W celu korzystania z Serwisu, niezbędne jest posiadanie przez osobę korzystającą urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail i/lub konta facebook, z tym zastrzeżeniem, że w celu korzystania z Części Bezpłatnej Serwisu bez Rejestracji, nie jest konieczne posiadanie konta poczty e-mail i/lub facebook.
§5. Sposób korzystania z Serwisu
I. Korzystanie z Serwisu bez Rejestracji
Korzystanie z Części Bezpłatnej Serwisu jest możliwe bez Rejestracji (tj. bez założenia Konta Użytkownika i akceptacji Regulaminu). W szczególności dany podmiot może bez Rejestracji edytować dostępne w Serwisie Wzory Zaproszeń.
II. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Części Płatnej Serwisu
1. Rejestracja (założenie Konta Użytkownika) jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest:
a) wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu,
b) akceptacja treści niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie Rejestracji, c) potwierdzenie chęci założenia Konta Użytkownika poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego, zawartego w otrzymanej wiadomości e-mail.
3. Z chwilą Rejestracji pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zawarta zostaje Umowa o Świadczenie Usług.
4. Istnieją dwa rodzaje Kont w Serwisie:
a) Konto Państwa Młodych – jedna lub dwie osoby (w założeniu Serwisu przyszli małżonkowie) współtworzą jedno konto, jednak każde z nich loguje się do konta swoimi danymi. W każdej chwili istnieje możliwość rozłączenia tych kont. Wówczas każde z przyszłych małżonków pozostaje przy swoim koncie i zarządza nim we własnym zakresie.
b) Konto Gościa – rodzaj konta niezabezpieczonego hasłem, na jakie trafia osoba po kliknięciu w link do Zaproszenia otrzymanego na adres e-mail lub poprzez aplikację facebookową zaproszeń czas. Podmiot, który otrzyma link z zaproszeniem na adres e-mail ma możliwość zdefiniowana loginu i hasła do konta i logowania się za ich pomocą, omijając link z e-maila. Użytkownik, który otrzymał link z zaproszeniem za pomocą aplikacji facebookowej ma możliwość logowania się danymi z facebooka.
5. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z Części Płatnej Serwisu tj. w szczególności po dokonaniu odpowiedniej opłaty ścisłe określonej w Cenniku, wykorzystanie utworzonego Zaproszenia poprzez jego wysłanie do wybranych osób za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz korzystanie z innych aktualnie dostępnych funkcjonalności Serwisu i/lub zamówienie Zaproszeń w wersji papierowej.
6. Poprzez akceptację Regulaminu w drodze zaznaczenia odpowiedniego pola w Serwisie podczas procedury rejestracyjnej, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz ją w całości akceptuje.
7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, w tym danych kontaktowych umożliwiającym Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia usług/sprzedaży produktów na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu.
8. Umowa Sprzedaży, na mocy której Użytkownik kupuje od Usługodawcy usługę polegającą na możliwości korzystania z płatnych funkcjonalności Serwisu, w tym przede wszystkim na wykorzystywaniu Zaproszeń w formie elektronicznej, zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zamówienia danej usługi przez Użytkownika w formie elektronicznej w sposób umożliwiony przez Serwis.
III. Składanie i realizacja zamówienia na Zaproszenia w formie papierowej
1. Zamówienie Zaproszeń w formie papierowej przez Użytkownika polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu, w którym Użytkownik określa m.in. ilość Zaproszeń oraz podaje dane adresowe na potrzeby dostarczenia Zaproszeń.
2. Po złożeniu zamówienia na Zaproszenia w formie papierowej, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym, będący potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika, które będzie zawierało: oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
3. Jeśli po otrzymaniu wiadomości e-mail, będącej potwierdzeniem złożenia zamówienia, Użytkownik stwierdzi niepoprawność informacji lub błędy w złożonym zamówieniu, wszelkie zmiany zobowiązany jest jak najszybciej tj. w ciągu 24h zgłosić na adres e-mail zaproszenczas@gmail.com.
4. Informacje o kosztach dostawy Zaproszeń w formie papierowej są widoczne w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Zaproszeń i ponoszone są przez Użytkownika.
5. Zamówienia Zaproszeń w formie papierowej będą realizowane w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę płatności w wysokości określonej w Cenniku, powiększonej o wskazane w formularzu zamówienia koszty wybranego sposobu dostawy.
6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.17:00 oraz w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
7. Każde zamówienie Zaproszenia w formie papierowej będzie potwierdzane dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki.
8. Umowa Sprzedaży, na mocy której Użytkownik kupuje od Usługodawcy Zaproszenia w formie papierowej zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zamówienia tychże Zaproszeń przez Użytkownika w formie elektronicznej, w sposób umożliwiony przez Serwis.
§6. Zasady porządkowe korzystania z Serwisu
1.Poprzez Rejestrację oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych Użytkowników,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
2. Zabrania się kopiowania/zapisywania na jakimkolwiek nośniku danych jakichkolwiek treści/zdjęć/obrazków zawartych w Serwisie, chyba że Użytkownik nabył prawo do takiego działania w odniesieniu do konkretnych elementów, na skutek zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są/będą prawdziwe i nie naruszają/nie będą naruszały jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), powszechnie uważanych za wulgarne/obelżywe, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i trwałego usunięcia Konta Użytkownika, w stosunku do którego stwierdzono, że postąpił niezgodnie z którymkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści/zdjęć bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Usługodawca może według swojego wyboru usunąć jedynie te treści lub skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
7. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
§7. Cennik i sposoby płatności
1. Ceny płatnych usług oraz produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu lub też podstawy do określenia tych cen, wskazane są w cenniku na stronie internetowej Serwisu, dostępnym pod linkiem „Cennik” i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa).
2. Poprzez zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Użytkownik nie jest zobowiązany do poniesienia żadnych płatności, chyba że podejmie decyzję o zawarciu z Usługodawcą Umowy Sprzedaży, jednakże wówczas Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności dokonania płatności, a zawarcie takiej Umowy Sprzedaży. będzie poprzedzone wyrażeniem wyraźnej zgody przez Użytkownika oraz wprowadzeniem danych niezbędnych do dokonania płatności.
3. Cena Zaproszenia w formie elektronicznej jest jednakowa dla każdego ze Wzorów Zaproszeń. Ceny te w zależności od rodzaju Wzoru Zaproszenia w przyszłości mogą ulec zmianie, jednak Użytkownik zostanie o tym wcześniej jednoznacznie poinformowany. Danego Użytkownika obowiązuje cena zakupu Zaproszenia aktualna w chwili dokonywania przez niego zakupu (tj.w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży). Późniejsze zmiany ceny Zaproszeń nie będę miały żadnego wpływu na cenę Zaproszenia już zakupionego przez danego Użytkownika.
4. Cena Zaproszenia w formie papierowej zależy od sposobu wydruku i czasu realizacji, na jaki zdecydował się Użytkownik. Cena i czas realizacji zlecenia wydrukowania zaproszeń poprzez Serwis, zostanie ustalona indywidualnie z Użytkownikiem, a do ceny tej zostaną doliczone koszty wysyłki. Użytkownik ma możliwość zamówienia jednej, bezpłatnej próbki wybranego przez siebie Wzoru Zaproszenia w formie papierowej.
5. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności:
a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę, albo ,
b) za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej PayU.
6. W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem na rachunek bankowy, Zaproszenia w formie elektronicznej są udostępniane, a Zaproszenia w formie drukowanej, są wysyłane, dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
7. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny, powiększonej o koszty przesyłki w przypadku Zaproszeń w formie papierowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy informacji o kwocie do zapłaty. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, dana Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.
§8. Reklamacje
1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie reklamacji dot. Serwisu, w tym jego działania oraz usług/produktów świadczonych/oferowanych za jego pośrednictwem w następujących formach:
a) pisemnej na adres: UXELLENCE Łukasz Szkop, Warszawa (kod: 00-312), ul. Dobra 54/41,
b) za pomocą e-mail na adres poczty elektronicznej: zaproszenczas@gmail.com lub kontakt@zaproszenczas.pl
2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi/produkty przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane/świadczone przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Umowy Sprzedaży.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w postaci, o której mowa w ust. 1 powyżej i co najmniej o treści wskazanej w ust. 3 powyżej.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres (e-mail lub stacjonarny) wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§9. Rozwiązanie umowy
1. Świadczenie usług w ramach Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika ma charakter bezterminowy.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług poprzez wysłanie wiadomości na adres email: zaproszenczas@gmail.com lub kontakt@zaproszenczas.pl dostępnych pod zakładką „Kontakt”, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa o Świadczenie Usług ulega wówczas rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Jest to równoznaczne z trwałym usunięciem Konta Użytkownika i danych tam zapisanych, a co za tym idzie utratą możliwości korzystania z tych funkcjonalności on-line Serwisu, które są dostępne po Rejestracji (w tym możliwością wysyłania utworzonych Zaproszeń w formie elektronicznej), z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w zawartych przed wypowiedzeniem Umowach Sprzedaży dotyczących zakupu Zaproszeń w formie papierowej, na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.
3. Umowa o Świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem wskazanym w ostatnim zdaniu ust. 2 powyżej:
a) w przypadkach wskazanych z Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym,
b) z innych ważnych przyczyn z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia,
c) z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niedokonania przez Użytkownika żadnego zakupu za pośrednictwem Serwisu w terminie 30 dni od dnia Rejestracji.
Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Usługodawcę odnosi skutki opisane w ust. 2 powyżej.
4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy
5. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, może za wyjątkiem sytuacji określonej w 9 poniżej, odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:
a) jej zawarcia w przypadku zamówienia Zaproszeń w formie elektronicznej (tj. od chwili otrzymania przez Usługodawcę zamówienia Użytkownika za pośrednictwem Serwisu),
b) otrzymania produktów w przypadku Zaproszeń w formie papierowej.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub załączenie go do paczki ze zwracanymi Zaproszeniami w formie papierowej. (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy.
7. Usługodawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z §9 ust. 5 Regulaminu, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do Usługodawcy.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi w postaci umożliwienia Użytkownikowi w zamian za wniesioną opłatę, korzystania z funkcji płatnych Serwisu, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, za wyraźną uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży już po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia tej umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
§10. Odpowiedzialność
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług/dostarczanych produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem praw Konsumentów.
2. Edytując Wzór Zaproszenia, Użytkownik bierze odpowiedzialność za poprawność wypełnionych przez niego danych. Za błędy wynikające z niepoprawnego/błędnego wypełnienia Zaproszenia przez Użytkownika, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
3. W zakresie dozwolonym przepisami vvprawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za skutki wywołane przez te zdarzenia,
b) za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmiu) dni,
c) za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników zdjęć/wizerunku innych osób, bez prawa do ich wykorzystania. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Usługodawcy.
§11. Ochrona danych osobowych
1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych, podanych przez Użytkownika na potrzeby rejestracji w Serwisie (dalej łącznie jako: "Dane Osobowe"), w zakresie wskazanym w poniższych ustępach niniejszego paragrafu.
2. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane, o których mowa powyżej są za zgodą Użytkownika pobierane przez Usługodawcę z serwisu Facebook.com.
3. Zgoda z ust. 1 i ust, 2 ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej jest niezbędna dla należytej realizacji umowy/umów zawartych z Usługodawcą w ramach Serwisu.
4. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) jest Łukasz Szkop, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UXELLENCE Łukasz Szkop z siedzibą w Warszawie (kod: 00-312), przy ul. Dobrej 54/41, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 751-16-71-443, REGON: 161485099.
5. Użytkownikowi, przysługuje prawo wglądu do Danych Osobowych, do poprawiania tych danych lub żądania ich usunięcia.
6. Dane Osobowe mogą być udostępnianie przez Usługodawcę podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a innym podmiotom tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonywania przez Usługodawcę świadczeń na rzecz Użytkownika (np. dostawcy – firmie kurierskiej).
7. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.
8. Okazjonalnie w Serwisie organizowane mogą być konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
§12. Pliki "cookies"
1. Serwis używa plików „cookies” (tzw. ciasteczek) tylko i wyłącznie wówczas jeśli korzystający z Serwisu wyrazi na to zgodę klikając przycisk „OK” w komunikacie o plikach „cookies”, jaki pojawi się na stronie internetowej Serwisu.
2. Pliki „cookies” przechowywane i używane będą w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu.
3. Każdy z korzystających z Serwisu może w dowolnym momencie tak ustawić/zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).
4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane dane osobowe.
§13. Postanowienia końcowe
1.Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.zaproszenczas.com/regulamin. 2. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i z ważnych przyczyn. 3. Regulamin w zmienionym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że:
a) wobec każdego z już korzystających z Serwisu Użytkowników jest skuteczny z chwilą złożenia przez danego Użytkownika oświadczenia o treści wskazanej w ust. 4 poniżej,
b) w stosunku do Użytkowników, którzy zawarli z usługodawcą Umowę Sprzedaży (tj. dokonali zakupu usługi/towaru za pośrednictwem Serwisu) obowiązuje w stosunku do zawartych Umów Sprzedaży Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia przedmiotowej umowy (tj. w chwili dokonania zakupu).
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
5. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiony przez Usługodawcę, oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.” Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli dalszego korzystania z Serwisu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie, oznacza że Użytkownik rozwiązuje tym samym Umowę o Świadczenie Usług z Usługodawcą ze skutkiem wskazanym w §9 ust. 2.
6. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, których przedmiotem są usługi/produkty świadczone/oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do opisanego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl
8. We wszelkich sprawach dotyczących Serwisu, można kontaktować się z Usługodawcą:
a) w formie pisemnej na adres: UXELLENCE Łukasz Szkop, Warszawa (kod: 00-312), ul. Dobra 54/41,
b) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: zaproszenczas@gmail.com lub kontakt@zaproszenczas.pl
c) telefonicznie: (+48) 667-204-827 lub (+48) 668-268-190.